TAILIEUCHUNG - Quyết định số 211/2006/QĐ-TTg

Quyết định số 211/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 211 2006 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 14 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHU KINH TẾ CỬA KHẨU NAM GIANG HUYỆN NAM GIANG TỈNH QUẢNG NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 1721 TTr-UB ngày 21 tháng 9 năm 2004 và số 3008 TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2005 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4331 BKH-QLKT ngày 13 tháng 6 năm 2006 và số 5119 BKH-QLKTngày 11 tháng 7 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang bao gồm 2 xã Chà Vàl và La Dêê thuộc huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam. Điều 2. Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang được áp dụng chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới được quy định tại Quyết định số 53 2001 QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới và Quyết định số 273 2005 QĐ-TTg về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 53 2001 QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001. Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm - Lập quy hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu trong phạm vi quy định tại Điều 1. - Bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên. - Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Bộ Công an Bộ Ngoại giao thực hiện tốt các dự án liên quan đến an ninh quốc phòng đối ngoại. - Sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình và hạng mục công trình để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng có hiệu quả. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này . . THỦ TƯỚNG Nơi nhận - Ban Bí thư Trung ương Đảng - Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    3    0    09-08-2020
7    2    0    09-08-2020
15    6    0    09-08-2020
14    4    0    09-08-2020
8    4    0    09-08-2020
60    6    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0