TAILIEUCHUNG - Kinh tế lượng căn bản - Phần 1

Tài liệu tham khảo môn Kinh tế lượng căn bản trong chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright , tài liệu giúp và củng cố sinh viên các phưong pháp phân tích trong môn kinh tế lượng | Chương trình Giảng dạy Kinh te Fulbright Niên khoả 2003-2004 Phương phảp phản tích Bải đọc Kinh te lượng căn ban Chương 21 Chuỗi thôi gian trong kinh te lượng KINH TE LƯỢNG CAN BAN Tạc giả Damodar N Gujarati Xuất bản lản thứ 3 Nhả xuảt bản McGRAW-HILL INTERNATIONAL loảt sảch kinh tê 1 Chương trình Giảng dạy Kinh te Fulbright Niên khoa 2003-2004 Phương phảp phản tích Bải đọc Kinh te lượng căn ban Chương 21 Chuỗi thôi gian trong kinh te lượng Phan V CHUỖI THỜI GIAN TRONG KINH TE LƯỜNG C . . . _ . . N -ăc dư liệu cUă chuỗi thơi gian đă vă đang được sư dung mỗt căch thương xuyên vă său rỗng trong căc nghiên cưu thực nghiệm tơi mưc căc nhă kinh tế lương găn đăy đă phăi băt đău chu y mỗt căch ky lương tơi căc dư liệu năy. Trong Chương 1 chung ta đă nhăn thấy răng mỗt giă định ngăm tao cơ sơ cho việc phăn tích hỗi qui liên quan tơi căc dư liệu cua chuỗi thơi gian lă căc dư liệu đo phăi lă dừng. Nếu khong như văy thì phương thưc kiệm định giă thuyết thong thương dưa trên t F căc kiệ m định khi bình phương X2 vă tương tư cỗ thể trơ nện không đăng tin căy. Trong căc Chương 21 vă 22 chung ta sệ xệm xệt ky hơn căc dư liệu cua chuỗi thơi gian. Trong Chương 21 đău tiện chung ta xăc định chuỗi thơi gian dưng vă sau đỗ phăt triện căc kiệm định đệ tìm ra xệm một chuỗi thơi gian cỗ lă dưng hay khỗng. Vệ vấn đệ năy chung ta lăm quện vơi mỗt sỗ khai niệm liện quan thí du như nghiệm đôn vị bừớc ngẫu nhiên vă chuỗi thời gian kết hỢp. Sau đỗ chung ta sệ phan biệt sư khăc nhau giưa chuỗi thơi gian vơi xu hừớng dừng TS vă chuỗi dừng với sai phẫn DS vă chỉ ra căc ưng dung thưc tế cua chung. Mỗt vấn đệ thương găp trong lĩnh vưc hỗi qui liện quan tơi căc dư liệu cua chuỗi thơi gian lă hiện thương Hỗi qui khỗng xẫc thừc vă chung ta sệ băn 2 Chương trình Giảng dạy Kinh te Fulbright Niên khoa 2003-2004 Phương phảp phản tích Bải đọc Kinh te lượng căn ban Chương 21 Chuỗi thôi gian trong kinh te lượng ve căc ý nghĩa thực tiễn cua nỗ. Tiếp theo chung tă se lăm quen vơi khăi niệm đồng kết hỢp vă chỉ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    22    0    11-08-2020
12    6    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0