TAILIEUCHUNG - Mẫu số 10 BD: Đơn yêu cầu đăng ký khách hàng thường xuyên (Dùng cho cá nhân)

Mẫu số 10 BD: Đơn yêu cầu đăng ký khách hàng thường xuyên (Dùng cho cá nhân). Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày . tháng năm ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN (Dùng cho cá nhân) Kính gửi: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp 1. Thông tin về cá nhân yêu cầu đăng ký là khách hàng thường xuyên - Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA): - Địa chỉ: - Giấy tờ xác định tư cách pháp lý (ghi cụ thể loại giấy): Số do cấp ngày / / - Số điện thoại: Số fax (nếu có): - Địa chỉ e-mail (nếu có): 2. Cam kết của cá nhân yêu cầu đăng ký là khách hàng thường xuyên Cá nhân ký tên dưới đây cam đoan những thông tin được kê khai tại Đơn yêu cầu này là đúng sự thực. Người yêu cầu đăng ký (Ký, ghi rõ họ tên) Mẫu số 10 BD

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT