TAILIEUCHUNG - Quyết định số 106/2008/QĐ-BTC

Quyết định số 106/2008/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 106 2008 QĐ-BTC Hà Nội ngày 17 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY định Mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng lệ PHÍ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 35 2006 NĐ-CP ngày 31 3 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại Căn cứ Nghị định số 57 2002 NĐ-CP ngày 03 6 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí Căn cứ Nghị định số 24 2006 NĐ-CP ngày 06 3 2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57 2002 NĐ-CP ngày 03 6 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 7 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương tại Công văn số 7514 BCT-KH ngày 25 8 2008 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành mức thu lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại khi cấp Thông báo chấp thuận điều kiện hoạt động nhượng quyền thương mại như sau 1. Thương nhân nước ngoài nhượng quyền thương mại vào Việt Nam - Cấp mới thông báo là đồng giấy - Sửa đổi bổ sung thông báo là đồng giấy - Cấp lại thông báo là đồng giấy. 2. Thương nhân Việt Nam nhượng quyền thương mại ra nước ngoài - Cấp mới thông báo là đồng giấy - Sửa đổi bổ sung và cấp lại thông báo là đồng giấy. 3. Thương nhân nhượng quyên thương mại trong nước - Cấp mới thông báo là đồng giấy - Sửa đổi bổ sung và cấp lại thông báo là đồng giấy. Điều 2. Đối tượng nộp phí theo mức quy định tại Điêu 1 Quyết định này là các thương nhân Việt Nam và nước ngoài được cơ quan nhà nước có thẩm quyên Bộ Công Thương và các đơn vị trực thuộc cấp Thông báo chấp thuận điêu kiện hoạt động nhượng quyên thương mại theo quy định của pháp luật. Điều 3. Lệ phí đăng ký hoạt động .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0