TAILIEUCHUNG - Quyết định số 33/2006/QĐ-BCN

Quyết định số 33/2006/QĐ-BCN về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp xe máy Việt Nam đến năm 2015,tầm nhìn đến năm 2025 do Bộ Công Nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 33 2006 QĐ-BCN Hà Nội ngày 13 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP XE MÁY VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị đính số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy đính chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4383 VPCP-CN ngày 11 tháng 8 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ trưởng Bộ Công nghiệp xem xét phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp xe máy Việt Nam đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2025 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Cơ khí Luyện kim và Hoá chất QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp xe máy Việt Nam đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2025 với các nội dung chủ yếu sau 1. Quan điểm phát triển Phát huy nguồn lực của mọi thành phần kinh tế tổ chức lại sản xuất theo hướng phân công hoá hợp tác liên kết để nâng cao hiệu quả đầu tư năng lực cạnh tranh trong tiến trình hội nhập đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. 2. Mục tiêu a Mục tiêu tổng quát Xây dựng và phát triển ngành công nghiệp xe máy Việt Nam trở thành một trong những ngành sản xuất và xuất khẩu xe máy linh kiện và phụ tùng mạnh của khu vực. b Mục tiêu cụ thể Giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010 Đáp ứng 90 nhu cầu xe máy trong nước trong đó đáp ứng 100 nhu cầu xe thông dụng Sản xuất trong nước đạt trên 90 linh kiện phụ tùng xe máy và 95 linh kiện phụ tùng động cơ xe máy Thiết lập hệ thống các nhà sản xuất cung ứng linh kiện xe máy có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu về chất lượng giá thành và dịch vụ sau bán hàng hệ thống phân phối và dịch vụ năng động chuyên nghiệp Năm 2010 xuất khẩu xe thông dụng linh kiện và phụ tùng xe tương đương 450 - 500 nghìn xe ước kim ngạch xuất khẩu đạt 300 triệu USD Thiết lập và đưa vào hoạt động các Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển trước năm 2010. - Giai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    7    0    09-08-2020
3    5    0    09-08-2020
15    7    0    09-08-2020
28    5    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0