TAILIEUCHUNG - Quyết định số 06/QĐ-HĐCT

Quyết định số 06/QĐ-HĐCT về việc ban hành Nội quy Phiên điều trần do Hội đồng Cạnh tranh ban hành | HỘI ĐỒNG CẠNH TRANH Số 06 QĐ-HĐCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 06 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH NỘI QUY PHIÊN ĐIỀU TRẦN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CẠNH TRANH Căn cứ Luật cạnh tranh năm 2004 Căn cứ Nghị định số 116 2005 NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 09 năm 2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cạnh tranh Căn cứ Nghị định số 05 2006 NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 01 năm 2006 về việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng cạnh tranh Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng Ban Thư ký Hội đồng cạnh tranh QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy Phiên điều trần của Hội đồng cạnh tranh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Thành viên Hội đồng cạnh tranh Ban Thư ký Hội đồng cạnh tranh và các cá nhân doanh nghiệp hiệp hội tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. CHỦ TỊCH Nơi nhận - Như điều 3 - Bộ trưởng và các Thứ trưởng để báo cáo - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ - Văn phòng Chính phủ Công báo - Bộ Tư pháp Cục Kiểm tra VBQPPL - Trang mạng của Bộ Công Thương - - Lưu BTK. 10 Lê Danh Vĩnh NỘI QUY PHIÊN ĐIỀU TRẦN 1. Mọi người trong Phòng điều trần phải tôn trọng Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh giữ trật tự và tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Phiên điều trần giữ vệ sinh chung không hút thuốc không ăn uống không gác chân lên ghế không nói chuyện tắt điện thoại. Trang phục của người tham gia tố tụng và người tham dự Phiên điều trần phải nghiêm túc lịch sự. Trang phục của Thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh Thư ký Phiên điều trần theo quy định của Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh. 2. Khi Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh khai mạc Phiên điều trần hoặc tuyên bố Quyết định xử lý mọi người đều phải đứng dậy. Khi phát biểu đặt câu hỏi hoặc trả lời câu hỏi người phát biểu người hỏi hoặc trả lời phải đứng dậy trừ những người vì lý do sức khỏe được Chủ tọa Phiên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT