TAILIEUCHUNG - Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Campuchia và Chính phủ Việt Nam

Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Hoàng gia Campuchia và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | HIỆP ĐỊNH QUÁ CẢNH HÀNG HÓA GIỮA CHÍNH PHỦ HOÀNG GIA CAMPUCHIA VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Chính phủ Hoàng gia Campuchia và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới đây gọi tắt là hai Bên ký kết Với lòng mong muốn củng cố và mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác về kinh tế -thương mại nhằm góp phần phát triển kinh tế của mỗi nước trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi Đã cùng nhau thỏa thuận như sau Điều 1. 1. Hai Bên ký kết cho phép hàng hóa xuất khẩu đi nước thứ ba hoặc nhập khẩu từ nước thứ ba về hoặc hàng hóa vận chuyển từ một địa phương này sang một địa phương khác của một Bên ký kết được quá cảnh qua lãnh thổ Bên ký kết kia dưới sự giám sát của hải quan và các cơ quan có thẩm quyền khác của Bên ký kết kia. 2. Hai Bên ký kết tạo điều kiện thuận lợi cho việc quá cảnh hàng hóa bằng đường bộ đường thủy đường sắt giữa hai nước không gây trở ngại về mặt thời gian không ban hành những quy định gây cản trở không cần thiết trong quá trình quá cảnh hoặc thu các khoản phí không cần thiết. Điều 2. Một số thuật ngữ trong Hiệp định được hiểu như sau 1. Quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của pháp nhân thể nhân của nước xin quá cảnh qua lãnh thổ của nước cho quá cảnh kể cả việc trung chuyển chuyển tải lưu kho chia tách lô hàng thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác được thực hiện trong thời gian quá cảnh dưới sự giám sát của hải quan và các cơ quan có thẩm quyền khác. 2. Nước xin quá cảnh là nước có pháp nhân thể nhân sở hữu hàng hóa quá cảnh. 3. Nước cho quá cảnh là nước cho thực hiện quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ nước đó. 4. Chủ hàng là pháp nhân thể nhân sở hữu hàng hóa quá cảnh. 5. Người chuyên chở là pháp nhân được chủ hàng ủy quyền hợp pháp vận chuyển hàng hóa quá cảnh. Điều 3. Việc quá cảnh hàng hóa phải tuân thủ các quy định sau 1. Việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh trong quá trình quá cảnh phải tuân thủ những quy định của hải quan và các quy định pháp luật khác có liên quan của nước cho quá .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    3    0    14-08-2020
8    3    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
3    7    0
9    5    0
TÀI LIỆU HOT
90    3    0