TAILIEUCHUNG - Quyết định số 97/2008/QĐ-BTC

Quyết định số 97/2008/QĐ-BTC về việc tạo nguồn xử lý lỗ kinh doanh mặt hàng mazút tồn kho tại thời điểm 21/7/2008 của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 97 2008 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẠO nguồn Xử lý lỗ kinh doanh mặt hàng mazút tồn kho TẠI THỜI ĐIỂM 21 7 2008 CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU ĐẦU MỐI BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 7 2003 của Chính phủ Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 55 2007 NĐ-CP ngày 06 4 2007 của Chính phủ quy định về kinh doanh xăng dầu Căn cứ Quyết định số 57 2008 QĐ-BTC ngày 21 7 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giá bán xăng và các loại dầu Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp và Cục trưởng Cục Quản lý Giá QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được đưa vào kết cấu giá bán 500 đồng cho mỗi kilôgram mazút tiêu thụ thực tế để tạo nguồn trang trải số lỗ kinh doanh mazút phát sinh tương ứng số lỗ tiêu thụ của lượng mazút tồn kho tại thời điểm 21 7 2008 do thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước. Điều 2. Thời gian triển khai thực hiện từ ngày 01 11 2008 đến 31 12 2008 và áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp Cục trưởng Cục Quản lý Giá Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Tổng Giám đốc Giám đốc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. . Nơi nhận - Thủ tướng CP các Phó TTCP - Văn phòng TW - Văn phòng Chủ tịch nước - Văn phòng Quốc hội - Văn phòng Chính phủ - Viện KSND tối cao - Toà án ND tối cao - Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp - Kiểm toán Nhà nước - UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW - Các Bộ Công Thương KHĐT - Công báo - Sở Tài chính các tỉnh thành phố trực thuộc TW - Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối - Các đơn vị thuộc BTC - Lưu VT TCDN. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ trưởng Trần Xuân .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU HOT