TAILIEUCHUNG - Mẫu số 06-KB: Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin

Mẫu số 06-KB: Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính | THI HÀNH ÁN . . (1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày . tháng năm VĂN BẢN YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại (2) 1. Chấp hành viên thực hiện việc thông báo - Họ và tên (ghi rõ bằng chữ IN HOA): - Số điện thoại cơ quan: 2. Phương thức nhận kết quả cung cấp thông tin ☐ Trực tiếp tại cơ quan đăng ký, hoặc ☐ Qua đường bưu điện (ghi tên và địa chỉ người nhận): 3. Thông tin về cá nhân/tổ chức phải thi hành án (3) - Tên (ghi rõ bằng chữ IN HOA): - Địa chỉ: - Giấy tờ xác định tư cách pháp lý: Số: do cấp ngày / / ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THI HÀNH ÁN CHẤP HÀNH VIÊN (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ và tên) 1 Ghi rõ tên của cơ quan thi hành án. 2 Ghi rõ gửi cho Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng. 3 Kê khai theo quy định tại các điểm từ đến khoản 11 Mục I của Thông tư số 07/2007/TT-BTP ngày 09/10/2007 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về thông báo việc kê biên tài sản thi hành án và cung cấp thông tin về tài sản kê biên tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp. --------------- ------------------------------------------------------------ Mẫu số 06-KB

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    4    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN