TAILIEUCHUNG - Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT

Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công thương do Bộ Công thương ban hành | BỘ CÔNG THƯƠNG Số 40 2008 QĐ-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CHỨNG THƯ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC chữ ký số của bộ công thương BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189 2007 NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương Căn cứ Nghị định số 26 2007 NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số Căn cứ Nghị định số 64 2007 NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý sử dụng chữ ký số chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 25 2006 QĐ-BTM ngày 27 tháng 7 năm 2006 về việc ban hành quy chế sử dụng chữ ký số của Bộ Thương mại. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận - Như Điều 3 - Bộ trưởng và các Thứ trưởng - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ - HĐND và UBND các tinh TP trực thuộc TW - Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp - Công báo - Website Chính phủ KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Danh Vĩnh - Các Sở Công thương - Website Bộ Công Thương - Lưu VT PC tMđT. QUY CHẾ QUẢN LÝ SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CHỨNG THƯ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG Ban hành kèm theo Quyết định số 40 2008 QĐ-BCTngày 31 tháng 10 năm 2008 Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định việc quản lý sử dụng chữ ký số chứng thư .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0