TAILIEUCHUNG - Quyết định 93/2008/QĐ-BTC

Quyết định số 93/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ----- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 93 2008 QĐ-BTC Hà Nội ngày 29 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ VẬT PHẨM XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU QUÁ CẢNH GỬI QUA DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH ĐƯỜNG BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH - Căn cứ Luật Hải quan số 29 2001 QH10 ngày 29 6 2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42 2005 QH11 ngày 14 6 2005 - Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 7 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính - Căn cứ Nghị định số 154 2005 NĐ-CP ngày 15 12 2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan kiểm tra giám sát hải quan Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá vật phẩm xuất khẩu nhập khẩu quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 2652 QĐ-TCHQ ngày 21 12 2006 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy định tạm thời về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh TNT đường bộ. Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như Điều 3 - Văn phòng Trung ương Đảng - VP Quốc hội VP Chủ tịch nước VP Chính phủ - Các Bộ cơ quan ngang Bộ Cơ quan thuộc Chính phủ KT. BỘ TRƯỞNG THỨ trưởng - VKSNDTC TANDTC Kiểm toán Nhà nước - UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TƯ - Công báo Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp - Website Chính phủ Website Bộ Tài chính - Cục Hải quan các tỉnh TP để thực hiện - Lưu VT TCHQ. Đỗ Hoàng Anh Tuấn QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ VẬT PHẨM XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU QUÁ CẢNH GỬI QUA DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH ĐƯỜNG BỘ Ban hành kèm theo Quyết định số 93 2008 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    3    0    12-08-2020
25    6    0    12-08-2020
405    2    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0