TAILIEUCHUNG - Thiết lập mục tiêu nhóm với 4 C

Thiết lập mục tiêu là một cách hiệu quả nhất trong việc nâng cao năng lực thực hiện công việc của nhóm. Các mục tiêu cụ thể đi kèm với tiêu chí đánh giá cần phải được các thành viên trong nhóm xem xét, bổ sung và đạt được sự đồng thuận chung. Phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả trong việc thiết lập mục tiêu, đó chính là sử dụng 4 C. 4 C bao gồm : C – Clariy: Mục tiêu rõ ràng C – Criteria: Tiêu chí đánh giá C – Challenge: Các khó khăn cần phải giải. | Thiết lập mục tiêu nhóm với 4 C Thiết lập mục tiêu là một cách hiệu quả nhất trong việc nâng cao năng lực thực hiện công việc của nhóm. Các mục tiêu cụ thể đi kèm với tiêu chí đánh giá cần phải được các thành viên trong nhóm xem xét bổ sung và đạt được sự đồng thuận chung. Phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả trong việc thiết lập mục tiêu đó chính là sử dụng 4 C. 4 C bao gồm C - Clariy Mục tiêu rõ ràng C - Criteria Tiêu chí đánh giá C - Challenge Các khó khăn cần phải giải quyết C - Commitment Sự đồng thuận giữa các thành viên trong nhóm. Mục tiêu rõ ràng có nghĩa là mọi thành viên trong nhóm đều phải nhận thức rõ được yêu cầu đề ra. Việc xác lập mục tiêu cần thật cụ thể và chi tiết để tránh sự hiểu nhầm về kết quả cần đạt được cũng như trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm khi tham gia triển khai mục tiêu đó. Với một mục tiêu rõ ràng và cụ thể các thành viên sẽ hiểu rõ được họ cần làm gì hoặc cần bổ sung thêm các kiến thức nào để đáp ứng được mục tiêu đã đề ra. Tiêu chí đánh giá là các yêu cầu về năng lực thực hiện mà mỗi thành viên cần đạt được khi thực hiện mục tiêu. Tiêu chí ở đây là một loạt các yêu cầu về số lượng hoặc tỉ lệ của công việc mà các thành viên cần đạt được trong một khoảng thời gian đã xác định. Các tiêu chí đánh giá cần đưa ra trước và phải đạt được sự đồng thuận của tất cả các thành viên trong nhóm. Các tiêu chí này được sử dụng khi đưa ra các phản hồi về công việc của nhóm trong quá trình thực hiện mục tiêu nhằm để các thành viên có thể tự điều chỉnh lại phương pháp hoặc cách thức thực hiện công việc của họ. Nếu không có các tiêu chí này các thành viên khó có thể nắm được quy chế thưởng phạt nâng cao khả năng lập kế hoạch cũng như việc đưa ra các yêu cầu điều chỉnh hoặc trợ giúp khi cần. Khó khăn chính là cơ hội để từng thành viên phát huy được hết sở trường riêng của mục tiêu hợp lý không nên duy trì hoặc tăng không đáng kể các yêu cầu cần hoàn thành nhưng cần được xác lập cho phù hợp để các thành viên có thể đáp ứng được mà không

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT