TAILIEUCHUNG - Quyết định số 89/2008/QĐ-BTC

Quyết định số 89/2008/QĐ-BTC về việc giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 69/2008/QĐ-BTC ngày 27/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu | BỘ TÀI CHÍNH Số 89 2008 QĐ-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 24 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ sung quyết định số 69 2008 QĐ-BTC NGÀY27 8 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ BAN HÀNH GIÁ BÁN TỐI THIỂU SẢN PHẨM THUỐC LÁ ĐIẾU BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng số 57 2005 QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 119 2007 NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá Căn cứ Nghị định số 75 2008 NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 170 2003 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá Căn cứ đề nghị của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam công văn số 76 HHTL-CV ngày 15 9 2008 và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam công văn số 686 TLVN-TT ngày 12 9 2008 về giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu và ý kiến thống nhất của Bộ Công thương công văn số 9785 BCT-CNNngày 13 10 2008 Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bổ sung vào cuối Điều 1 Quyết định số 69 2008 QĐ-BTC ngày 27 8 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu nội dung sau Mức giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu của doanh nghiệp sản xuất thuốc lá không áp dụng đối với sản phẩm thuốc lá điếu không có đầu lọc đến hết năm 2009 và sản phẩm thuốc lá điếu sản xuất trong nước thực tế xuất khẩu . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Cục trưởng Cục Quản lý giá Tổng giám đốc Giám đốc các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ trưởng Nơi nhận - Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ - Văn phòng Chính phủ - Viện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0