TAILIEUCHUNG - Lab 8: Tạo trang hiển thị chi tiết

Mục tiêu: Xây dựng trang web có sử dụng query string để hiển thị bản tin chi tiết. Sử dụng SqlDataSource để khai báo nguồn dữ liệu Liên kết giữa trang tóm tắt và trang hiển thị chi tiết o Sử dụng thuộc tính NavigateUrl trong hyperlink. Nội dung: Tiếp tục phát triển từ bài Lab 6 và Lab 7, trong phần này ta sẽ xây dựng trang gọi là , Trong phần bài Lab 7 hiển thị phần tóm tắt cả các bản tin theo từng thể loại, mỗi bản tin khi user kích vào tiêu đề sẽ liên kết. | Lập trình Khoa CNTT Lab 8 TẠO TRANG HIỂN THỊ CHI TIẾT Mục tiêu -I- Xây dựng trang web có sử dụng query string để hiển thị bản tin chi tiết. -I- Sử dụng SqlDataSource để khai báo nguồn dữ liệu -I- Liên kết giữa trang tóm tắt và trang hiển thị chi tiết o Sử dụng thuộc tính NavigateUrl trong hyperlink Bài Tạo trang chi tiết Nội dung Tiếp tục phát triển từ bài Lab 6 và Lab 7 trong phần này ta sẽ xây dựng trang gọi là Trong phần bài Lab 7 hiển thị phần tóm tắt cả các bản tin theo từng thể loại mỗi bản tin khi user kích vào tiêu đề sẽ liên kết đến trang hiển thị chi tiết. Phần bài Lab 8 này ta sẽ xây dựng trang chi tiết và liên kết với phần hiển thị tóm tắt. File Edit View Favorites Tools Help ÎÎ Favorites http localhost51461 MaBanTin 7 Hình Giao diện trang bản tin chi tiết Lập trình Khoa CNTT Hướng dẫn 1. Bước 1 mở lại project của bài lab 6 lab 7 buổi trước 2. Tạo trang web tên là trang nội dung có sử dụng master page đã tạo của hôm trước. 3. Trong màn hình thiết kế của trang kéo thả SqlDataSource sinh viên thiết kế chuỗi kết nối đến tương tự như các bài trước. Ở bước Configure the Select Statement ta thực hiện theo mô tả sau Configure Data Source - SqlDataSourcel Id you like to retrieve data from your database ecify a custom SQL statement or stored procedure Specify columns from a table or view Name MaTheLoai n MaBanTin TieuDe NDTomTat Q NoiDung NgayDang HinhAnh SELECT statement SELECT FROM BanTin Previous Hình Cấu hình câu Select chọn điều kiện Where 2 Lập trình Khoa CNTT MaBanTin Add Add WHERE Clause Add one or more a parameterized J Ibnditions to the WHERE clause for the statement. For each condition you can specify either a literal value or ilue. Parameterized values get their values at runtime based on their properties. Parameter propertii QueryString field SQL Expression Value MaBanTin Column MaBanTin Operator Source QueryStril MaBanTin @MaBanTin WHERE clause SQL .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    6    0    11-08-2020
24    5    0    11-08-2020
5    4    0    11-08-2020
20    2    0    11-08-2020
4    24    0    11-08-2020
1    4    0    11-08-2020
7    3    0    11-08-2020
3    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
278    16    3