TAILIEUCHUNG - Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án chiến lược phát triển chăn nuôi thành phố Hồ Chí Minh tạo nguồn thực phẩm bình ổn giá giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 75 2008 QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠO NGUỒN THỰC PHẨM BÌNH ỔN GIÁ GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Quyết định số 10 2008 QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 Căn cứ Nghị quyết số 10 2008 NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về các biện pháp kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Thông báo số 162 TB-VP ngày 03 tháng 3 năm 2008 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hồng về tình hình giá cả thực phẩm tươi sống sau Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008 Thông báo số 211 Tb-VP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân về tình hình giá cả thị trường hoạt động ngân hàng chứng khóan và tình hình sản xuất kinh doanh quý I năm 2008 trên địa bàn thành phố Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1234 TTr-SNN-NN ngày 29 tháng 8 năm 2008 về việc phê duyệt Đề án Chiến lược phát triển chăn nuôi thành phố Hồ Chí Minh tạo nguồn thực phẩm bình ổn giá giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015 kèm Thông báo số 73 ngày 12 tháng 6 năm 2008 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp với Sở Tài chính Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Thương mại và các ngành ở thành phố QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết đinh này Đề án Chiến lược phát triển chăn nuôi thành phố Hồ Chí Minh tạo nguồn thực phẩm bình ổn giá giai .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT