TAILIEUCHUNG - Lab 7: Tạo trang tóm tắt tin tức

Mục tiêu: Sử dụng Master page để tạo phần layout của trang web tin tức Sử dụng SQLDataSource để kết nối với bảng dữ liệu tin tức trong SQL Server Sử dụng DataList để hiển thị tóm tắt các tin tức. Nội dung: Tiếp tục phát triển bài Lab 6 trong buổi trước, trong bài lab 6 chỉ xây dựng layout của trang tin tức, cụ thể là phần master page, còn các trang nội dung từng chuyên mục như game online, game PC, game console thì chưa có nội dung. Trong bài Lab 7 này chúng ta sẽ xây dựng. | Lập trình Khoa CNTT Lab 7 TẠO TRANG TÓM TẮT TIN TỨC Mục tiêu -ị- Sử dụng Master page để tạo phần layout của trang web tin tức -ị- Sử dụng SQLDataSource để kết nối với bảng dữ liệu tin tức trong SQL Server -ị- Sử dụng DataList để hiển thị tóm tắt các tin tức Bài Tạo trang tóm tắt tin tức Nội dung - Tiếp tục phát triển bài Lab 6 trong buổi trước trong bài lab 6 chỉ xây dựng layout của trang tin tức cụ thể là phần master page còn các trang nội dung từng chuyên mục như game online game PC game console. thì chưa có nội dung. Trong bài Lab 7 này chúng ta sẽ xây dựng trang trang này chứa toàn bộ các tin tức tóm tắt của chuyên mục GameOnline trang này được gọi từ menu trái mục GameOnline. Giao diện cuối cùng của trang thể hiện như sau. Hình 1 Giao diện của ứng dụng ở chuyên mục GameOnline Lập trình Khoa CNTT Hướng dẫn 1. Sinh viên mở lại project của bài Lab 6 đã làm xong phần master page của trang 2. Tạo Database đơn giản chứa tin tức game có tên TinTucGame có một table có tên BanTin có cấu trúc như sau Column Name Data Type Allow Nulls Ç MaBanTinỊ int ö TieuDe nvarchar 255 13 NDTomTat nvarchar 255 g NoiDung ntext 13 NgayDang datetime 3 HinhAnh nvarchar 50 3 MaĩheLoai nchar 2 3 0 Hình Cấu trúc của bảng BanTin Tên trường Kiểu Diễn giải MaBanTin Int tự động tăng TieuDe nvarchar 255 Tiêu đề của bạn tin NDTomTat nvarchar 255 Nội dung tóm tắt của bản tin NoiDung ntext Nội dung chính của bản tin NgayDang datetime Ngày đăng tin HinhAnh nvarchar 50 Chứa tên file minh họa trong bản tin MaTheLoai nchar 2 Mã của bản tin - GO game online PC game PC 2 Lập trình Khoa CNTT SC game console MB game mobile ES eSport Bảng mô tả chi tiết các trường dữ liệu của bảng BanTin. MaBanTin TieuDe NDTomTat NoiDunq NqayDanq HinhAnh MaTheLoai 9 10 11 TLBB x2 kinh nghiệm toàn . Hỏa Vỏ Song - Băng Tuyế. Phong Thần Đà cho dâng . otStep Giờ vàng tậng Kim . õ Lâm web được tích hợp . Kiếm Thế mạnh tay với aut. Mọi hình thức can thi. Thuận Thiên Kiếm

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
66    9    0    14-08-2020
10    5    0    14-08-2020
15    7    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
6    4    0
158    5    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
25    16    0