TAILIEUCHUNG - Mẫu số 04 BD: Đơn yêu cầu xoá đăng ký

Mẫu số 04 BD: Đơn yêu cầu xoá đăng ký. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày . tháng năm ĐƠN YÊU CẦU XÓA ĐĂNG KÝ Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN Số đơn B D Thời điểm nhận: _ _ _ giờ _ _ _ phút, ngày _ _ _ /_ _ _ / _ _ _ _ _ Đăng ký viên (ký và ghi rõ họ, tên): Thông tin chung . Người yêu cầu: Bên bảo đảm Bên nhận bảo đảm Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản Người được uỷ quyền .(*) Nhận kết quả đăng ký: Trực tiếp tại cơ quan đăng ký, hoặc Qua đường bưu điện (ghi tên và địa chỉ người nhận): .(*) Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết trong quá trình giải quyết đơn: Họ và tên: Số điện thoại: Giao dịch bảo đảm đã đăng ký . Số hồ sơ: . Số đơn đăng ký giao dịch bảo đảm: Kèm theo đơn yêu cầu gồm có: Đăng ký viên kiểm tra Văn bản ủy quyền Người yêu cầu đăng ký cam đoan những thông tin được kê khai trong đơn yêu cầu này là trung thực, đầy đủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai. BÊN BẢO ĐẢM (HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN) Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có) BÊN NHẬN BẢO ĐẢM (HOẶC TỔ TRƯỞNG TỔ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN; NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN) Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có) PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Chứng nhận về giao dịch bảo đảm đã được xóa đăng ký theo nội dung kê khai tại đơn này. Thời điểm xóa đăng ký: . giờ . phút, ngày . tháng . năm , ngày . tháng năm THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ (Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu) HƯỚNG DẪN KÊ KHAI 1. Hướng dẫn chung a) Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa. b) Đối với phần kê khai mà có nhiều cách lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn. c) Không bắt buộc phải kê khai tại các mục đánh dấu (*) ; phải kê khai tại các mục còn lại. d) Tại điểm , trong trường hợp không đánh dấu vào một trong hai ô vuông tại điểm này hoặc đánh dấu vào ô vuông “Qua đường bưu điện”, nhưng không kê khai về tên và địa chỉ người nhận thì bản sao đơn có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký được trả trực tiếp tại cơ quan đăng ký. 2. Kê khai tại mục - Giao dịch bảo đảm đã đăng ký a) Tại điểm : Kê khai số hồ sơ của giao dịch bảo đảm đã đăng ký mà nay cần xóa. b) Tại điểm : Kê khai về số đơn (do cơ quan đăng ký cấp) có trong số hồ sơ của giao dịch bảo đảm đã đăng ký (số hồ sơ kê khai tại điểm ). Mẫu số 04 BD Mẫu số 04 BD

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
287    6    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
979    3    0
2    5    0
TÀI LIỆU HOT
11    3    0
6    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN