TAILIEUCHUNG - Quyết định số 105/2008/QĐ-BNN

Quyết định số 105/2008/QĐ-BNN về việc ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIEN NÔnG thôn CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 105 2008 QĐ-BNN Hà Nội ngày 22 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC BỔ SUNG PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÉN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị đính số 01 2008 NĐ-CP ngày 3 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy đính chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Nghị định số 113 2003 NĐ-CP ngày 07 10 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất kinh doanh phân bón và Nghị định số 191 2007 NĐ-CP ngày 31 12 2007 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 113 2003 NĐ-CP ngày 07 10 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất kinh doanh phân bón Căn cứ Nghị định số 179 2004 NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hoá Căn cứ Quyết định số 36 2007 QĐ-BNN ngày 24 4 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định sản xuất kinh doanh và sử dụng phân bón Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam bao gồm 226 loại được chia thành 1. Phân trung vi lượng 14 loại 2. Phân hữu cơ 04 loại 3. Phân hữu cơ sinh học 24 loại 4. Phân hữu cơ khoáng 32 loại 5. Phân hữu cơ vi sinh 18 loại 6. Phân vi sinh vật 01 loại 7. Phân bón lá 133 loại Điều 2. Các tổ chức cá nhân được phép sản xuất kinh doanh và sử dụng các loại phân bón tại Danh mục bổ sung này khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 của Nghị định số 113 2003 NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất kinh doanh phân bón và khoản. 4 Điều 1 của Nghị định 191 2007 NĐ-CP ngày 31 12 2007 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 113 2003 NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất kinh doanh phân bón. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1431    4    0    09-08-2020
1    3    0    09-08-2020
3    5    0    09-08-2020
12    11    0    09-08-2020
674    4    0    09-08-2020
13    6    0    09-08-2020
35    4    0    09-08-2020
30    3    0    09-08-2020
8    4    0    09-08-2020
16    4    0    09-08-2020
4    3    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0