TAILIEUCHUNG - Mẫu số 03 BD: Đơn yêu cầu đăng ký gia hạn giao dịch bảo đảm

. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày . tháng năm ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ GIA HẠN GIAO DỊCH BẢO ĐẢM Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN Số đơn B D Thời điểm nhận: _ _ _ giờ _ _ _ phút, ngày _ _ _ /_ _ _ / _ _ _ _ _ Đăng ký viên (ký và ghi rõ họ, tên): Thông tin chung . Người yêu cầu đăng ký: Bên bảo đảm Bên nhận bảo đảm Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản Người được uỷ quyền Mã số KHTX của người nộp lệ phí (trong trường hợp thanh toán định kỳ hàng tháng): .(*) Nhận kết quả đăng ký: Trực tiếp tại cơ quan đăng ký, hoặc Qua đường bưu điện (ghi tên và địa chỉ người nhận): .(*) Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết trong quá trình giải quyết đơn: Họ và tên: Số điện thoại: Giao dịch bảo đảm đã đăng ký . Số hồ sơ: . Số đơn đăng ký giao dịch bảo đảm: Kèm theo đơn yêu cầu gồm có: Đăng ký viên kiểm tra Văn bản ủy quyền Chứng từ nộp lệ phí đăng ký Người yêu cầu đăng ký cam đoan những thông tin được kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký này là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai. BÊN BẢO ĐẢM (HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN) Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có) BÊN NHẬN BẢO ĐẢM (HOẶC TỔ TRƯỞNG TỔ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN; NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN) Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có) PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Chứng nhận việc giao dịch bảo đảm đã được gia hạn đăng ký với thời hạn năm (05) năm kể từ . giờ . phút, ngày . tháng . năm , ngày . tháng năm THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ (Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu) HƯỚNG DẪN KÊ KHAI 1. Hướng dẫn chung a) Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa. b) Đối với phần kê khai mà có nhiều cách lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn. c) Không bắt buộc phải kê khai tại các mục đánh dấu (*) ; phải kê khai tại các mục còn lại. d) Tại điểm , nếu người yêu cầu đăng ký là khách hàng thường xuyên và thanh toán lệ phí đăng ký đối với đơn yêu cầu này theo định kỳ hàng tháng thì phải kê khai Mã số khách hàng thường xuyên mà cơ quan đăng ký đã cấp. đ) Tại điểm , trong trường hợp không đánh dấu vào một trong hai ô vuông tại điểm này hoặc đánh dấu vào ô vuông “Qua đường bưu điện”, nhưng không kê khai về tên và địa chỉ người nhận thì bản sao đơn có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký được trả trực tiếp tại cơ quan đăng ký. 2. Kê khai tại mục - Giao dịch bảo đảm đã đăng ký a) Tại điểm : Kê khai số hồ sơ của giao dịch bảo đảm đã đăng ký mà nay cần gia hạn. b) Tại điểm : Kê khai về số đơn (do cơ quan đăng ký cấp) có trong số hồ sơ của giao dịch bảo đảm đã đăng ký (số hồ sơ kê khai tại điểm ). Mẫu số 03 BD Mẫu số 03 BD

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN