TAILIEUCHUNG - Mẫu số 01-TTĐĐ: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin

Mẫu số 01-TTĐĐ: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số 01/TTĐĐ , ngày tháng năm PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN Kính gửi: 1. Người yêu cầu cung cấp thông tin: . . 2. Địa chỉ thường trú: . 3. Nội dung thông tin yêu cầu cung cấp: 4. Phương thức nhận kết quả (nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp thông tin hoặc gửi qua bưu điện): . 5. Thời điểm nhận kết quả: . Người yêu cầu cung cấp thông tin (Ký và ghi rõ họ tên)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN