TAILIEUCHUNG - Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN

Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN về việc ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔnG thôn Số 99 2008 QĐ-BNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 15 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH RAU QUẢ VÀ CHÈ AN TOÀN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01 2008 NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt và Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý sản xuất kinh doanh rau quả và chè an toàn. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 43 2007 QĐ-BNN ngày 16 5 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định quản lý sản xuất chế biến và chứng nhận chè an toàn Quyết định số 106 2007 QĐ-BNN ngày 28 12 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh rau an toàn. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Cục trưởng Cục Trồng trọt Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Bá Bông QUY ĐỊNH QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH RAU QUẢ VÀ CHÈ AN TOÀN Ban hành kèm theo Quyết định số 99 2008 QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quy định này quy định về điều kiện và chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sơ chế rau quả an toàn điều kiện sản xuất chế biến chè an toàn đánh giá và chứng nhận rau quả chè an toàn công bố rau quả chè an toàn điều kiện kinh doanh kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất kinh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
67    4    0    10-08-2020
516    7    0    10-08-2020
38    8    0    10-08-2020
3    5    0    10-08-2020
3    9    0    10-08-2020
1    9    0    10-08-2020
9    6    0    10-08-2020
5    2    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0