TAILIEUCHUNG - Bản nhận xét luận văn thạc sĩ

Bản nhận xét luận văn thạc sĩ. Những biểu mẫu này dùng cho sinh viên đăng ký môn học, đăng ký học lên cao hoặc đăng ký làm luận văn, rất hữu ích, . | TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _ BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ Của học viên cao học: Với đề tài: Thuộc chuyên ngành: Mã số: Người nhận xét (Họ tên, Học hàm, Học vị): Cơ quan công tác: Ý KIẾN NHẬN XÉT 1. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn: 2. Phương pháp nghiên cứu: 3. Hình thức luận văn: 4. Nội dung khoa học: 5. Các nhận xét khác (nếu có) Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20 XÁC NHẬN CHỮ KÝ NGƯỜI NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI NHẬN XÉT (Cơ quan công tác của người nhận xét)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN