TAILIEUCHUNG - Quyết định 06/2008/QĐ-UBND

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy định về cước vận tải hàng hoá bằng ô tô | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Số 06 2008 QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên Phủ ngày 14 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG Ô TÔ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 12 2004 Căn cứ Nghị định số 170 2003 NĐ-CP ngày 25 12 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá Căn cứ Thông tư số 15 2004 TT-BTC ngày 09 3 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170 2003 NĐ-CP ngày 25 12 2003 Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 41 TTr-STC ngày 20 3 2008 Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 21 BCTĐ-STP ngày 10 4 2008 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về cước vận tải hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 26 2005 QĐ-UBND ngày 23 9 2005 của UBNd tỉnh Điện Biên. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc các Sở Tài chính Giao thông Vận tải Thủ trưởng các cơ quan có liên quan Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Viết Bính QUY ĐỊNH VỀ CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG Ô TÔ Ban hành kèm theo Quyết định số 06 2008 QĐ-UBNDngày 14 4 2008 của UBND tỉnh Điện Biên Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi áp dụng Những quy định về cước vận tải hàng hoá bằng ô tô trong quy định này được áp dụng trong các trường hợp sau 1. Xác định cước vận chuyển thanh toán từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Trường hợp thực hiện cơ chế đấu thầu đối với cước vận chuyển hàng hoá thì áp dụng theo mức cước trúng thầu. 2. Xác định đơn giá trợ giá trợ cước của từng mặt hàng đối với từng địa phương cụ thể để làm căn cứ xây dựng dự toán kinh phí trợ giá trợ cước hàng năm theo Nghị .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT