TAILIEUCHUNG - Quyết định 391/QĐ-UBND

Quyết định 391/QĐ-UBND về phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Số 391 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên Phủ ngày 14 tháng 04 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI XĂNG DẦU TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Nghị định 92 2006 NĐ-CP ngày 07 9 2006 của Chính phủ về lập phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội Căn cứ Thông tư số 01 2007 TT-BKH ngày 07 02 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 92 2006 NĐ-CP ngày 07 9 2006 của Chính phủ về lập phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội Căn cứ Quyết định số 281 2007 QĐ-BKH ngày 26 3 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch tại Tờ trình số 49 TTr-TMDL ngày 19 02 2008 Báo cáo kết quả thẩm định số 214 BC-SKHĐT ngày 05 3 2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 với những nội dung chính như sau 1. Đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạch a Đề cương - Phần I Những vấn đề chung của dự án Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 . - Phần II Nội dung Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020. Thực trạng mạng lưới xăng dầu của tỉnh Điện Biên. Dự báo triển vọng phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2010 và năm 2020. Quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020. Kiến nghị các chính sách và giải pháp phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020. b Dự toán kinh phí - Tổng dự toán 197

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0