TAILIEUCHUNG - Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND về chương trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2008 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Số 29 2008 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 04 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU HÀNG XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tô chức Hội đồng nhân dân và Uy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Quyết định số 156 2006 QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển xuât khẩu giai đoạn 2006 - 2010 Căn cứ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần VIII Căn cứ Quyết định số 115 2006 QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Uy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình hô trợ chuyển dịch cơ câu kinh tế giai đoạn 2006 - 2010 Xét Tờ trình số 8083 TTr-STM ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Giám đốc Sở Thương mại về phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ câu hàng xuât khẩu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2008 - 2010 tầm nhìn đến năm 2020 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2008 - 2010 tầm nhìn đến năm 2020. Điều 2. Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố các tổng công ty và công ty mẹ con trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ theo nhiệm vụ và kế hoạch của Chương trình này để xây dựng Chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nội dung của Chương trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2008 - 2010 tầm nhìn đến năm 2020. Sở Thương mại và Sở Nội vụ đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ký quyết định thành lập Ban điều phối Chương trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu để chủ trì đôn đốc triển khai các chương trình nhánh đề án nhánh thực hiện hiệu quả Chương trình này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0