TAILIEUCHUNG - Nghị định số 40/2008/NĐ-CP

Nghị định số 40/2008/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 40 2008 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc Hà Nội ngày 07 tháng 04 năm 2008 NGHỊ ĐỊNH VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH RƯỢU CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương NGHỊ ĐỊNH Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về sản xuất kinh doanh rượu và cồn rượu bao gồm đầu tư sản xuất xuất khẩu nhập khẩu mua bán và các hoạt động khác liên quan đến sản xuất kinh doanh rượu và cồn rượu. Rượu và cồn rượu trong Nghị định này được gọi chung là rượu. Điều 2. Đối tượng áp dụng Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh rượu cồn rượu và các hoạt động khác liên quan đến sản xuất kinh doanh rượu và cồn rượu trên lãnh thổ Việt Nam. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Rượu là đồ uống chứa cồn rượu. Rượu được sản xuất từ quá trình lên men có hoặc không chưng cất từ tinh bột của các loại ngũ cốc dịch đường của các loại cây và hoa quả. 2. Cồn rượu là cồn để sản xuất pha chế rượu có tên khoa học là Etanol công thức hóa học là C2 H5OH. 3. Sản xuất rượu thủ công là hoạt động sản xuất rượu bằng thiết bị đơn giản quy mô nhỏ do tổ chức hộ gia đình hoặc cá nhân thực hiện. 4. Rượu thuốc là rượu được pha chế với dược liệu. Dược liệu là thuốc được sản xuất từ nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên từ động vật thực vật hoặc khoáng chất. Điều 4. Nguyên tắc quản lý sản xuất kinh doanh rượu 1. Rượu thuộc nhóm hàng hóa nhà nước hạn chế kinh doanh. Tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh rượu bán buôn bán lẻ phải có giấy phép trừ trường hợp sản xuất rượu thủ công tự tiêu dùng. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh rượu đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật. 2. Nhà nước thống nhất quản lý đối với hoạt động đầu tư sản xuất xuất nhập khẩu phân phối ghi nhãn mác quảng cáo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm môi trường phòng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0