TAILIEUCHUNG - Mẫu 01-TP-TGPL-QCCTV: Đơn đề nghị làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Mẫu 01-TP-TGPL-QCCTV: Đơn đề nghị làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm 200 ĐƠN ĐỀ NGHỊ LÀM CỘNG TÁC VIÊN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Kính gửi: - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) . - Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh (thành phố) Tên tôi là: Sinh ngày tháng năm Dân tộc .Quốc tịch . Địa chỉ thường trú Nghề nghiệp: Nơi làm việc: Trình độ chuyên môn: Thời gian công tác pháp luật: . Điện thoại Điện thoại di động . Email Sau khi nghiên cứu Luật Trợ giúp pháp lý, Quy chế cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, tôi tự nhận thấy mình có đủ điều kiện để trở thành cộng tác viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh (thành phố) Vì vậy, tôi trân trọng đề nghị được làm cộng tác viên của Trung tâm để thực hiện trợ giúp pháp lý trong phạm vi sau đây: Lĩnh vực trợ giúp pháp lý: . Hình thức trợ giúp pháp lý cộng tác: Phương thức thực hiện trợ giúp pháp lý: . Phạm vi thực hiện trợ giúp pháp lý: Đối tượng trợ giúp pháp lý Tôi cam đoan tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật về trợ giúp pháp lý, Quy chế cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và thực hiện trợ giúp pháp lý có chất lượng. NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Ký và ghi rõ họ tên)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT