TAILIEUCHUNG - Lý lịch cá nhân của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài

Lý lịch cá nhân của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính | Mẫu TP/ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc LÝ LỊCH CÁ NHÂN (Của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài) Họ và tên:Giới tính Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh: Dân tộc:. Quốc tịch:. Nghề nghiệp:. Nơi công tác:.Điện thoại Quê quán: Nơi cư trú: Trình độ chuyên môn: Tình trạng sức khoẻ: Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ thay thế . Số: Nơi cấp: Ngày cấp: QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, LÀM VIỆC (Kể từ năm 18 tuổi đến nay) Từ ngày, tháng năm đến ngày, tháng năm Nơi học tập, làm việc, chức vụ (nếu có) Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. Làm tại, , Người khai (Ký, ghi rõ họ tên)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT