TAILIEUCHUNG - Thông tư số 04/2008/TT-BCT

Thông tư số 04/2008/TT-BCT về việc hướng dẫn đăng ký kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu do Bộ Công Thương ban hành | BỘ CÔNG THƯƠNG Số 04 2008 TT-BCT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 04 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU TIÊU THỤ SẢN PHẨM XĂNG DẦU Căn cứ Nghị định số 189 2007 NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương Căn cứ Nghị định số 12 2006 NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán đại lý gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài Căn cứ Nghị định số 55 2007 NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu Bộ Công thương hướng dẫn việc đăng ký kế hoạch sản xuất chế biến nhập khẩu nguyên liệu tiêu thụ sản phẩm xăng dầu như sau I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Nguyên liệu để sản xuất chế biến xăng dầu bao gồm dầu thô condénsate xăng có chỉ số octan cao reformate naphta và các chế phẩm phụ gia khác. 2. Thương nhân sản xuất chế biến xăng dầu phải đăng ký kế hoạch sản xuất chế biến nhập khẩu nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm xăng dầu theo hướng dẫn tại Thông tư này. 3. Thương nhân sản xuất chế biến xăng dầu được trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác thương nhân có giấy phép kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu xăng dầu nhập khẩu nguyên liệu theo kế hoạch đăng ký được Bộ Công thương xác nhận để phục vụ sản xuất chế biến xăng dầu. II. ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU TIÊU THỤ SẢN phẩm xăng dầu 1. Trước ngày 30 tháng 10 hàng năm thương nhân có đủ điều kiện sản xuất chế biến xăng dầu quy định tại Điều 10 Nghị định số 55 2007 NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu đăng ký kế hoạch sản xuất chế biến nhập khẩu nguyên liệu tiêu thụ sản phẩm xăng dầu năm tiếp theo. Hồ sơ đăng ký gửi đến Bộ Công thương gồm a. Đăng ký kế hoạch sản xuất chế biến nhập khẩu nguyên liệu tiêu thụ sản phẩm xăng dầu theo mẫu tại Phụ lục số 1 kèm theo 4 bản b. Giấy chứng nhận

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    3    0    11-08-2020
3    2    0    11-08-2020
5    23    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0