TAILIEUCHUNG - Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

Nội dung: Nguyên tắc hạch toán, Mô hình hóa hoạt động bán hàng và công nợ phải thu, Sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng, Kế toán bán hàng trên PMKT. | Giảng viên: Khoa: Trường: KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU Nội dung Nguyên tắc hạch toán Mô hình hóa hoạt động bán hàng và công nợ phải thu Sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng Kế toán bán hàng trên PMKT Nguyên tắc hạch toán Việc ghi nhận Doanh thu và Chi phí bán hàng phải tuân theo nguyên tắc phù hợp. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng hóa khi thỏa mãn đồng thời năm điều kiện sau: Doanh nghiệp đã trao một phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn Doanh nghiệp đã thu hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ việc bán hàng Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Nguyên tắc hạch toán Trường hợp hàng hóa hoặc dịch vụ trao đổi lấy hàng hóa hoặc dịch vụ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT