TAILIEUCHUNG - Trình tự tính toán dây quấn

Trình tự tính toán dây quấn - pp ckement kiểm tra tính đối xứng theo pitoye - phương pháp pybo và kiểm tra theo crilssi | PHÒNG TRỌ 309 2 Phần 1 Trình tự tính toán dây quấn Bước 1 xác định kích thước lõi thép - Dt đường kính trong mm - bg bề dầy gông mm - br bề dầy răng mm - điện áp làm việc - cách đấu dây - tần số làm việc Bước 2 tính 2 p - D bg Bước 3 . T L nên đổi ra cm 2P as - ộ đơn vị tính trong công thức này T m và L m Bước 4 Chọn KC hệ số ép chặt B V as-r-g 2. bg .l bg Bước 5 B nDB. r Bước 6 Tra bảng 1 2 ra được Bg max Bước 7 Tính kdq Đối với dây quấn 1 lớp Bs và Br max từ đó suy ra BSmx và ta chọn giá trị nhỏ sau đó trừ đi Đối với dây quấn 2 lớp . I qađ sinl đ K. l 2 Kdq á _ l 2 Bước 8 qad sinl - -Jy 90ì 2 Kd sin _ I fZT- l 7 J l 2 Ke Ke . 7L bfy Ke max - Ke m. 7-L max 7-L min cm2 tính ở Bước 3 Tra bảng 3 trang 25 ra được KEmin KEmax min max Bước 9 Npha tổng số vòng dây của 1 pha KU KT E đmpha ph . f Ạkdq Nb số vòng của 1 bối trong 1 pha N . pha Nb . tôngsôboỉ pha Page 1 PHÒNG TRỌ 309 2 soranh tôngsôboi pha 1 pha 2 3 Số bối trong 1 pha của dây quấn 2 lớp . soranh _ soboi 2 2 3 Rãnh hình thang S r ỂL ẩi mm2 l 2 J Rãnh hình quả lê S d d .h - d nA mm2 l 2 A 2 8 kic n-scđNb -Ur sr - n số sợi chập khi tính toán sơ bộ cho n 1 - ur 1 dây quấn 1 lớp - ur 2 dây quấn 2 lớp Tra bảng 4 trang 25 ra Klđ s klC Sr cđ .Nb d đ jn 1-128 mm d dcđ - mm - chọn dcđ theo thực tế dcđ chuẩn dcđ dcđ lớn nếu chọn dcđ lớn thì kiểm tra lại klđ dựa vào bảng xem có thỏa không Bước 10 xác định dòng định mức ước lượng Iđm pha S J với s 1 và J A mm2 tra bảng 7 trang 26 Nếu có n sợi chập thì Iđm pha n S J Nêu có n sợi chập và a mạch nhánh song song thì Iđm pha n S J a Bước 11 ước lượng công suất động cơ Pđm 3 Uđm pha Iđmpha cos n cos p và n tra bảng 8 trang 26 Bước 12 cv 2 L L L 5 10 mm kL nYD hr Y tra bảng 10 trang 29 z dar Lpha nd 10-4 kg L3pha 3 L1pha 3 cv Nb soboitrong1nhanh sôsoichap dm . soranh . soboi 2 3 pha soboil pha soranh 2 3 1 pha Page 2 PHÒNG TRỌ 309 2 Số bối trong 1 pha của dây .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    2    0    10-08-2020
30    5    0    10-08-2020
16    6    0    10-08-2020
14    7    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
33    8    0