TAILIEUCHUNG - Kế toán mua hàng

Nội dung: Nguyên tắc hạch toán kế toán mua hàng, Mô hình hóa hoạt động mua hàng và công nợ phải trả, Sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng, Kế toán mua hàng trên PMKT. | Giảng viên: Khoa: Trường: KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ Nội dung Nguyên tắc hạch toán kế toán mua hàng Mô hình hóa hoạt động mua hàng và công nợ phải trả Sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng Kế toán mua hàng trên PMKT Nguyên tắc hạch toán Giá gốc của hàng hóa mua vào được tính theo nguồn nhập và phải theo dõi, phản ánh riêng biệt trị giá mua và chi phí thu mua hàng hóa. Việc tính giá trị của hàng hóa xuất kho được thực hiện theo một trong bốn phương pháp: Phương pháp giá đích danh. Phương pháp bình quân cuối kỳ. Phương pháp Nhập trước, xuất trước. Phương pháp Nhập sau, xuất trước. Nguyên tắc hạch toán Chi phí thu mua hàng hóa trong kỳ được tính cho hàng hóa tiêu thụ trong kỳ và hàng hóa tồn kho cuối kỳ. Việc lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí thu mua hàng hóa tùy thuộc tình hình cụ thể của từng doanh nghiệp nhưng phải thực hiện theo nguyên tắc nhất quán. Kế toán chi tiết hàng hóa phải được thực hiện theo từng kho, từng loại, từng nhóm hàng hóa. Mô hình hóa hoạt động mua

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    4    0    11-08-2020
21    5    0    11-08-2020
6    4    0    11-08-2020
4    5    0    11-08-2020
2    3    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
30    9    0