TAILIEUCHUNG - Vật liệu polime

Vật liệu polime là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất 2 chất phân tán vào nhau mà không tan vào nhau: Là hỗn hợp của polime và chất độn chúng không tan nhưng phần tán vào nhau bổ trợ cho nhau. | III Trường THPT DONG XOAI Gv Nguyeãn Thò KIỂM TRA BAI CU HS 1 Phuc 1 Hây điều chề nhựa đất đền À xem câc chât vô cơ co đu HS 2 Dung J Viềt phương trình phân ứng ị a. Trung ngưng H2N- CH2 6-NH2 vơi HOOC- CH2 4COOhJ b. Trung hợp CH2 CH-CN Mí c. Trung ngưng NH2 CH2 5COOH

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN