TAILIEUCHUNG - Nhà lãnh đạo, ông là ai?

Khái niệm “nhà lãnh đạo” đang bị ngộ nhận và nhầm lẫn với nhiều khái niệm khác mà đặc biệt là với nhà quản lý, hay chủ doanh nghiệp. Khi hỏi mười người làm công tác lãnh đạo: “định nghĩa nhà lãnh đạo là gì? ”, bạn có thể nhận được mười câu trả lời khác nhau. Việc ngộ nhận và không có cái hiểu sâu sắc về bản thân nhà lãnh đạo đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của không ít tổ chức hay nhóm làm việc. Cho nên, hiểu rõ khái niệm “nhà lãnh đạo” là. | Nhà lãnh đạo ông là ai Quý Ngô Thủy Trần Khái niệm nhà lãnh đạo đang bị ngộ nhận và nhầm lẫn với nhiều khái niệm khác mà đặc biệt là với nhà quản lý hay chủ doanh nghiệp. Khi hỏi mười người làm công tác lãnh đạo định nghĩa nhà lãnh đạo là gì bạn có thể nhận được mười câu trả lời khác nhau. Việc ngộ nhận và không có cái hiểu sâu sắc về bản thân nhà lãnh đạo đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của không ít tổ chức hay nhóm làm việc. Cho nên hiểu rõ khái niệm nhà lãnh đạo là rất quan trọng. Bản chất công việc của họ và bản chất bên trong con người họ là gì Bài viết làm rõ bản chất công việc các hoạt động của nhà lãnh đạo trong doanh nghiệp và phân tích các phẩm chất kỹ năng của nhà lãnh đạo. Định nghĩa nhà lãnh đạo Dù nhìn nhận theo cách nào thì một nhà lãnh đạo phải đảm bảo được 3 yếu tố khả năng tạo tầm nhìn khả năng truyền cảm hứng và khả năng gây ảnh hưởng. Hiểu một cách đơn giản nhà lãnh đạo là người có khả năng tạo ra tầm nhìn cho một tổ chức hay một nhóm và biết sử dụng quyền lực của mình để gây ảnh hưởng cho những người đi theo thực hiện tầm nhìn đó. - Tùy theo từng khía cạnh nghiên cứu mà các nhà nghiên cứu có các định nghĩa khác nhau về nhà lãnh đạo. Theo Stogdill 1974 nhà lãnh đạo phải luôn được định nghĩa cùng với sự ràng buộc của tính cách cách ứng xử ảnh hưởng đối với người khác các chuỗi hoạt động tương tác quan hệ vị trí quản lý và nhìn nhận của người khác về tính hợp pháp của quyền lực và sự tạo dựng ảnh hưởng. House 2004 định nghĩa răng nhà lãnh đạo là cá nhân có khả năng gây ảnh hưởng kích thích và khuyến khích người khác đóng góp vào các hoạt động có hiệu quả và thành công của tổ chức họ trực thuộc. Theo Maxwell thì định nghĩa nhà lãnh đạo là người có khả năng gây ảnh hưởng. - Trong bất cứ tình huống nào một nhóm từ hai người trở lên luôn luôn có một người có ảnh hưởng nổi bật người đó là lãnh đạo. Vì vậy mỗi chúng ta đều gây ảnh hưởng và bị ảnh hưởng từ người khác. Điều này có nghĩa là tất cả chúng ta lãnh đạo người khác trong một vài lĩnh vực .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN