TAILIEUCHUNG - Nghị định số 29/2008/NĐ-CP

Nghị định số 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 29 2008 NĐ-CP Hà Nội ngày 14 tháng 03 năm 2008 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KHU CÔNG NGHIỆP KHU CHẾ XUẤT VÀ KHU KINH TẾ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư NGHỊ ĐỊNH Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Nghị định này quy định về thành lập hoạt động chính sách và quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp khu chế xuất khu kinh tế khu kinh tế cửa khẩu. 2. Đối tượng áp dụng của Nghị định này bao gồm cơ quan quản lý nhà nước tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp khu chế xuất khu kinh tế khu kinh tế cửa khẩu. Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Khu công nghiệp là khu chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp có ranh giới địa lý xác định được thành lập theo điều kiện trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định này. 2. Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu có ranh giới địa lý xác định được thành lập theo điều kiện trình tự và thủ tục áp dụng đối với khu công nghiệp quy định tại Nghị định này. Khu công nghiệp khu chế xuất được gọi chung là khu công nghiệp trừ trường hợp quy định cụ thể. 3. Khu kinh tế là khu vực có không gian kinh tế riêng biệt với môi trường đầu tư và kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho các nhà đầu tư có ranh giới địa lý xác định được thành lập theo điều kiện trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định này. Khu kinh tế được tổ chức thành các khu chức năng gồm khu phi thuế quan khu bảo thuế khu chế xuất khu công nghiệp khu giải trí khu du lịch khu đô thị khu dân cư khu hành chính và các khu chức .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT