TAILIEUCHUNG - Nghị định số 27/2008/NĐ-CP

Nghị định số 27/2008/NĐ-CP về việc tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường | CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 27 2008 NĐ-CP Hà Nội ngày 13 tháng 3 năm 2008 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐOI. BO SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 10 CP NGÀY 23 01 1995 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TO chức. nhiệm vụ và quyền hạn của quản lý thị trường CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Thương mại số 36 2005 QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 189 2007 NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Nội vụ NGHỊ ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi. bổ sung một số điều của Nghị định số 10 CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức. nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường như sau 1. Sửa đổi. bổ sung Điều 3 Điều 3. Tổ chức bộ máy cơ quan quản lý thị trường các cấp như sau 1. Cục Quản lý thị trường do Cục trưởng phụ trách. có không quá 03 Phó Cục trưởng giúp việc. Việc bổ nhiệm. miễn nhiệm Cục trưởng. Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định. Trong trường hợp cần có số lượng Phó Cục trưởng nhiều hơn số lượng nêu trên. Bộ trưởng Bộ Công thương thống nhất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Cục Quản lý thị trường có Cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nằng. Các Cơ quan đại diện được sử dụng con dấu và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. 2. Chi cục quản lý thị trường do Chi cục trưởng phụ trách. có không quá 03 Phó Chi cục trưởng giúp việc. Chi cục trưởng đồng thời là Phó giám đốc Sở Công Thương. Việc bổ nhiệm. miễn nhiệm Chi cục trưởng - Phó giám đốc Sở Công Thương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. thành phố trực thuộc Trung ương quyết định theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương. Việc bổ nhiệm. miễn nhiệm Phó Chi cục trưởng do Giám đốc Sở Công Thương quyết định theo đề nghị của Chi cục trưởng. 3. Đội Quản lý thị trường do Đội trưởng phụ trách. có không quá 03 Phó Đội .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0