TAILIEUCHUNG - Kế toán tài sản cố định

Tham khảo tài liệu 'bài 5: kế toán tài sản cố định misa', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Giảng viên: Khoa: Trường: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Nội dung Nguyên tắc hạch toán Mô hình hóa hoạt động tăng, giảm TSCĐ Sơ đồ hạch toán kế toán TSCĐ Thực hành kế toán TSCĐ trên PMKT Nguyên tắc hạch toán Đánh giá TSCĐ phải theo nguyên tắc đánh giá giá thực tế hình thành TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ. Kế toán TSCĐ phải phản ánh được 3 chỉ tiêu giá trị của TSCĐ: Nguyên giá, giá trị khấu hao lũy kế và giá trị còn lại của TSCĐ. Giá trị còn lại = Nguyên giá - Giá trị khấu hao lũy kế (KHLK) của TSCĐ TSCĐ phải được phân loại theo các phương pháp được quy định trong Hệ thống báo cáo tài chính và hướng dẫn của cơ quan thống kê, phục vụ cho yêu cầu quản lý của Nhà nước. Kế toán tăng TSCĐ Kế toán giảm TSCĐ Mô hình hóa hoạt động tăng, giảm TSCĐ Kế toán tăng TSCĐ Bước 1: Sau khi phát sinh hoạt động mua sắm TSCĐ về dùng, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc được tài trợ, biếu tặng,. thì các bộ phận liên quan sẽ tiến hành lập Biên bản bàn giao lại TSCĐ và giao cho Kế toán TSCĐ. Bước

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
30    5    0