TAILIEUCHUNG - Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về chính sách áp dụng cho việc nâng cấp, giải toả, di dời cửa hàng kinh doanh xăng dầu không còn phù hợp quy hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN Số 28 2008 QĐ- UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phan Thiết ngày 13 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG CHO VIỆC NÂNG CẤP GIẢI TOẢ DI DỜI CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU KHÔNG CÒN PHÙ HỢP QUY HOẠCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Quyết định số 12 2006 QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2006 và Quyết định số 1789 QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 352 SKHĐT-ĐKKD ngày 28 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chính sách áp dụng cho việc nâng cấp giải toả di dời cửa hàng kinh doanh xăng dầu không còn phù hợp quy hoạch. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và áp dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2010. Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Giám đốc các Sở ngành Kế hoạch và Đầu tư Tài chính Thương mại Tài nguyên và Môi trường Xây dựng Giao thông vận tải Công an tỉnh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện thị xã thành phố và thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. . Nơi nhận - Như Điều 3 - Bộ Tư pháp Cục kiểm tra văn bản - Thường trực Tỉnh uỷ - Thường trực HĐND tỉnh BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH - Chủ tịch PCTUBND tỉnh - Trung tâm Công báo tỉnh - Lưu VT ĐTqH TH KT. Hồng 30b . Huỳnh Tấn Thành QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG CHO VIỆC NÂNG CẤP GIẢI TOẢ DI DỜI CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU KHÔNG CÒN PHÙ HỢP QUY HOẠCH ban hành kèm theo Quyết định số 28 2008 QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh Bình Thuận Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh Quyết định này quy định chính .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    5    0    13-08-2020
1    2    0    13-08-2020
1    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0