TAILIEUCHUNG - Kế toán vật tư

Nội dung: Nguyên tắc hạch toán, Mô hình hóa hoạt động nhập, xuất kho, Sơ đồ hạch toán kế toán vật tư, Thực hành trên PMKT. | Giảng viên: Khoa: Trường: KẾ TOÁN VẬT TƯ Nội dung Nguyên tắc hạch toán Mô hình hóa hoạt động nhập, xuất kho Sơ đồ hạch toán kế toán vật tư Thực hành trên PMKT Nguyên tắc hạch toán Nguyên tắc giá gốc Phương pháp tính giá vật tư xuất kho: Giá đích danh Bình quân gia quyền Nhập trước, xuất trước Nhập sau, xuất trước Kế toán chi tiết vật tư theo từng kho, loại, nhóm Kế toán nhập, xuất, tồn kho NVL, CCDC trên Tài khoản 152, 153 phải được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán số 02 “Hàng tồn kho”. Việc tính giá trị của vật tư xuất kho được thực hiện theo một trong bốn phương pháp quy định trong Chuẩn mực kế toán 02 “Hàng tồn kho”: Phương pháp giá đích danh. Phương pháp bình quân cuối kỳ. Phương pháp Nhập trước, Xuất trước. Phương pháp Nhập sau, Xuất trước. Kế toán chi tiết vật tư phải thực hiện theo từng kho, từng loại, từng nhóm. Mô hình hóa hoạt động nhập kho Bước 1: Sau khi nhân viên mua vật tư về sẽ yêu cầu nhập kho. Bước 2: Kế toán nhận được yêu cầu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
52    5    0    09-08-2020
8    4    0    09-08-2020
109    8    0    09-08-2020
41    6    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
30    9    0