TAILIEUCHUNG - Mở sổ kế toán bằng phần mềm

Nội dung: Các bước tiến hành mở sổ kế toán, Nhập số dư ban đầu, Phân công công việc và quyền hạn trong phòng kế toán, Khóa sổ kế toán cuối kỳ. | Giảng viên: Khoa: Trường: MỞ SỔ KẾ TOÁN BẰNG PHẦN MỀM Nội dung Các bước tiến hành mở sổ kế toán Nhập số dư ban đầu Phân công công việc và quyền hạn trong phòng kế toán Khóa sổ kế toán cuối kỳ Nội dung Lưu trữ và bảo quản sổ kế toán Trao đổi chứng từ kế toán giữa các bộ phận Cập nhật phần mềm kế toán Mở sổ kế toán Khai báo danh mục Các bước tiến hành mở sổ kế toán Mở sổ kế toán Mở sổ khi bắt đầu một năm tài chính hoặc mở sổ khi bắt đầu sử dụng phần mềm. Thông thường một doanh nghiệp mới thành lập hoặc một doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm nhưng bắt đầu một năm tài chính mới thì thường phải tiến hành mở sổ kế toán mới tương ứng với năm tài chinh đó. Trong các phần mềm kế toán việc mở sổ kế toán được thực hiện ngay lần đầu tiên khi người sử dụng bắt đầu sử dụng phần mềm. Quá trình mở sổ được thực hiện qua một số bước trong đó cho phép người sử dụng chọn nơi lưu sổ trên máy tính, chọn ngày bắt đầu mở sổ kế toán, chọn chế độ kế toán, chọn phương pháp tính giá,. Danh mục hệ thống tài

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    4    0    11-08-2020
15    4    0    11-08-2020
10    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
30    9    0