TAILIEUCHUNG - Trình đơn define

Tham khảo tài liệu 'trình đơn define', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH PHU LUC B5 TRÌNH ĐƠN DEFINE III. TRÌNH ĐƠN DEFINE 1. KHAI BÃO VẬT LIỆU Meteríais Để khai đặc trưng vật liệu bạn vào trình đơn Define Materíais. Hộp thoại Define Materials xuất hiện. Trong muc Materials chộn CONC lấ vạt liệu bệ tong Trong muc Click to Add new Materials cho bạn them vấo mọt vạt liệu mới. Them loai vật liệu be tong mới Hop thoại Material Property Data xuất hiện Trong Hộp thoai Material Property Data Materia Name Tện vạt liệu Design Type Nhấp chon vạo tạm giạc bện phại để chon Concrete Mass per unit Volume Trong lướng riêng Weight per unit Volume Khoi lướng trện mot đớn vị chiều dại Modulus of elasticity Hệ sô mo đun đạn hoi THIET kê vơi Sự TRƠ GIÚP CỦA MAY TÍNH 267 BIÊN SOAN TU SACH STK TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH Poissons ratio Hệ sô poisson Co-efficient of thermal expansion Hệ sô dãn nỡ vì nhSiệt Reinforcing yield Stress fy Ung suất chịu kệo cho phệp củã bệtông Concrete Strength fc Khã nãng chịu kệo Shear Steel yield Stress Ung suất chịu cãt cho phệp củã bệtong Concrete Shear Strength fcs Khã nãng chịu cãt Add new Materials them loai vật liệu thep mới Khi khãi bão vãt liệu tãi muc Click to bãn dung chuột nhấp chon vão Add new Materials luc nãy bãn thấy xuất hiện họp thoãi Material Property Data. Họp thoãi Material Property Data xuất hiện Trong hộp thoại Material Property Data Materia Name Tên vạt liệu Design Type Chon kiêu vạt liệu Mass per unit Volume Trong lượng riêng Weight per unit Volume Khoi lượng trên mọt đôn vị chiêu dại Modulus of elasticity Hê sô mo đun đạn hoi Poissons ratio Hê so poisson Co-efficient of thermal expansion Hệ số dan nỡ vì nhiệt Steel yiele stress fy ứng suất cho phệp cua thệp OTHER vất liệu khấc STEEL vất liệu thệp. Modify Show Materials chỉnh sữa vất liệu đa cho. Delete Materials xoa vất liệu. THIÊT KÊ VỚI Sự TRỢ GIÚP CỦA MAY TÍNH 268 BIÊN SOẠN TU SACH STK TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.