TAILIEUCHUNG - Kiến thức về Bảo hiểm

Bảo hiểm là phương thức xử lý rủi ro thông qua việc dự trữ đề phòng rủi ro , chuyền giao , phân tán rủi ro nhằm đảm bảo cho quá trình tái sản xuất và đời sống của con người trong xã hộ được diễn ra bình thường | BẢO HIỂM CHƯƠNG 4 Những vấn đề chung về bảo hiểm Khái niệm Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm Các hình thức bảo hiểm Vai trò của bảo hiểm Bảo hiểm kinh doanh (BHKD) Khái niệm, đặc điểm và nguyên tắc hoạt động của BHKD Các yếu tố cơ bản của hợp đồng BHKD Phân loại BHKD Bảo hiểm xã hội (BHXH) Khái niệm, đặc điểm và nguyên tắc hoạt động của BHXH Nội dung hoạt động của BHXH CÁC NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG Những vấn đề chung về bảo hiểm Khái niệm Theo quan điểm cộng đồng: bảo hiểm là phương thức xử lý rủi ro thông qua viêc dự trữ đề phòng rủi ro, chuyển giao, phân tán rủi ro nhằm đảm bảo cho quá trình tái sản xuất và đời sống của con người trong xã hội được diễn ra bình thường. Đứng trên phương diện tài chính: bảo hiểm là một phạm trù tài chính gắn liền với các quan hệ kinh tế phát sinh trong qua trình hình thành, phân phối và sử dụng quỹ bảo hiểm. Một cách tổng quát: Bảo hiểm là hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.