TAILIEUCHUNG - Bài 5 : Xử lý sự cố Email

Nội dung chương 5: Tổng quan về Email. Cấu hình Mail Client. Backup dữ liệu Mail. Khắc phục sự cố. | 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Ikr môn HỌC XỬ LÝ Sự CỐ PHẦN MỀM 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 Quy trình xử lý sự cố phân mềm. Bài 2 Xử lý sự cố hệ điều hành. Bài 3 Xử lý sự cố phân mềm văn phòng. Bài 4 Xử lý sự cố sử dụng Internet. Bài 5 Xử lý sự cố Email. Bài 6 An toàn hệ thống máy tính. Bài 7 Những tiện ích và ứng dụng. Bài 8 Tối ưu hóa máy tính. THI CUỐI MÔN. BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN. s ăce 1 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MỤC TIÊU BÀI HỌC 4- Cấu hình được cho các Mail Client gởi nhận được Mail 4- Đồng bộ hoá được dữ liệu giữa các Mail Client -J- Backup và Restore được các dữ liệu Email 4- Xử lý được các lỗi thông dụng khi gởi nhận Mail bằng Mail Client s ăce 2 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http TỔNG QUAN VỀ EMAIL r E-mail là thư điện tử được chuyển đi qua đường Internet. I- Lợi ích của Email Không có khoảng cách TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http TỔNG QUAN VỀ EMAIL I- Tổng quan về Email Webmail Mail doanh nghiệp POP3 IMAP s ăce

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT