TAILIEUCHUNG - Tổng quan kinh tế thế giới

Trong những thập kỷ cuối cùng của thế kỷ, nhất là sau chiến tranh lạnh kết thúc, thế giới mà chúng ta đang sống đã có những đổi thay nhanh chóng và đứng trước hàng loạt vấn đề nan giải mang tính toàn cầu cần phải giải quyết như: tình trạng đói nghèo, ô nhiễm môi trường, cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, các cuộc xung đột khu vực. | LỜI NHA XUẤT BAN Nhân loại đang trai qua những năm cuối cung của thê ky với những thuân lợi va triển vong tốt đẹp những cung co khống ít thách thữc va trỏ ngai. Trong những thâp ky cuối cung cua thêky nhât la tùsau chiên tranh lanh kết thúc thê giới ma chung ta đang sống đa co những đối thay nhanh chong va đững trữớc hang loat vân đê nan giải mang tính toan câu cân phai giai quyết nhu tình trang đoi nghèo ố nhiêm mối trữớng can kiêt nguốn tai nguyên thiên nhiên cac cuốc xung đốt khu vục. Những diên biến va chuyên đối mau lẹ cua thế giới đang đoi hoi bữc xuc cac nha nữớc phai tữ duy lai vai tro cua mình đữa. ra đữợc cac chu trữớng va giai phap đung hoat đống co hiêu qua bao đam ổn định chính trị va phat triên kinh têxa hối bên vững. Trong sụ nghiêp cống nghiêp hoa hiên đai hoa đât nữớc hiên nay Đang ta hêt súc chu trong nhiêm vu xây dững tăng cữớng va kiên toan nha nữớc khăng định ro chu trữớng tiếp tuc cai cach bố may nha nữớc xây dững va hoan thiên nha nữớc Cống hoa xa hối chu nghĩa Viêt Nam nhăm xây dững Nha nữớc ta thât sụ trong sach vững manh hoat đống co hiêu qua xững đang la nha nữớc phap quyên xa hối chu nghĩa cua nhân dân do nhân dân va vì nhân dân. Đê cung câp thêm cho ban đoc tữ liêu nghiên cữu va tham khao vê tình hình thê giới ngay nay đăc biêt la vai tro va chức năng hoat đống cua mốt số nha nữớc trên thêgiới Nha xuât ban Chính trị quốc gia xuất ban cuốn sach Nhà nước trong một thế giới đang chuyến đội do Ngân hang thêgÍOT ấn hanh năm 1997. Thống qua những phân tích va đanh gia sâu săc với nguốn tữ liêu phong phu cuốn sach đa nêu mốt số đăc điểm cua tình hình thê giới ngay nay hoat đống thực tiên cua cac nha nữớc đăc biêt la trong mốt vai thâp ky gân đây. Cuốn sach đa đữa. ra những ví du điên hình vê mốt sốnha nữớc hoat đống co hiêu qua cung nhữ mốt số nha nữớc hoat đống kẹm hiêu qua. Trong tâm cua cuốn sach tâp trung vao vấn đê Nha nữớc cân phai lam gì va lam thê nao đê đat hiêu qua trong tình hình mốt thê giới đang co những chuyên đối sâu săc. Chung

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.