TAILIEUCHUNG - Trình đơn edit

Tham khảo tài liệu 'trình đơn edit', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH PHU LỤC B3 GIAO DIỆN ĐỒ HỌA TRÌNH ĐƠN EDIT III. TRÌNH ĐƠN ẾDIT Trình đơn Ếdit giúp bạn hiệu chỉnh sơ đồ kế cấu để hiểu hết các chức năng trong trình đơn Edit bạn háy thực hiện nhứ sáú. 1. NHƯNG KHA nang hUy bO vA phục hOi Undo va Redo SAP 2000 cho phểp bạn quạy trơ lại bứơc trứơc ơ thơi điển soạn tháo ván bán. Vì váy cồ thể quạy ngứơc trơ lại các tháo tác trứơc đo. Nếu bạn đi quá xạ trong quá trình ngứơc lại Undo thì cho phểp khoi phục lại Redo các tháo tác náy. Undo Trứơc tiến bạn váo trình đơn Ếdit Undo háy bạn dung biểu tứơng mui tển trển thánh cong cu. Nhấp chuột váo biểu tứơng mui tển EO Undo thì quạy ngứơc trong các bứơc những tháo tác đá đứơc thức hiển mơi nhất. Nốu bạn quyểt định sửá quá trể thì bạn khong thể thức hiển Undo cho mọt tháo tác náo. Redo Nhấp chuôt váo biểu tứơng IM Rểdo để khoi phuc các tháo tác trứơc đo. Rểdo cung dung đứơc trong trình đơn soạn tháo Ếdit menu. 2. cAt Cut SAO CHẾP Copy VA DAN Paste Toán bo cấu truc hoác bo phán kểt cấu đá chon co thể bị cát Cut hoác bị sạo chểp copy vá sáu đo dán Paste trơ lại trong vung mo hình máu tại vị trí ngứơi sử dung xác định. THIẾT KẾ VƠI Sự TRƠ GIÚP CUA may tính 250 BIỆN SOAN TỦ SACH STK TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH Cut Bạn vào trình đơn Ếdit Cut hay nhấn to hơp phím Ctrl X dùng đe xoà tạm thơi càc phàn tử . Edit View Define Draw Select Assi Undo Redo Cut ctrl x Copy ctrl c Roste. ctri v Copy Vào trình đơn Edit Copy hay nhấn to hợp phím Ctrl C dung để sao chép càc phàn tử. Paste Vào trình đơn Edit Paste hay nhấn to hợp phím Ctrl V dung để dàn phàn tử vừà càt hoàc dàn khi đo hộp thoại Paste Coordinates xuất hiển. Trong họp thoài Paste Coordinates cho phép nhàp toà đo cUà đoi tửơng sé đửơc dàn vào. Toà đo này là toà đo tửơng đoi so vơi toà đo cU. XOA BO CAC PHAN TỬ Delete Ban co the huy bo cac phan tu bang each lu a chon cac phan tu can huy va nhan Delete tren .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.