TAILIEUCHUNG - RỐI LOẠN CÂN BẰNG KIỀM TOAN (Kỳ 2)

TÍCH CÂN BẰNG KIỀM TOAN Chẩn đoán rối loạn cân bằng kiềm toan bằng cách phân tích pH, PaCO2, bicarbonate trong khí máu động mạch, ion đồ và bệnh sử. hay kiềm máu: pH sẽ cho biết rối loạn là toan hay kiềm 44 mmHg là toan hô hấp 7,45 là kiềm máu 26 mm Hg là kiềm chuyển hóa bù trừ Rối loạn toan kiềm ban đầu sẽ được bù trừ để điều chỉnh pH về gần bình thường. Sự bù trừ quá mức không xảy ra nếu không có cơ chế từ ngoài. | RỐI LOẠN CÂN BẰNG KIỀM TOAN Kỳ 2 TÍCH CÂN BẰNG KIỀM TOAN Chẩn đoán rối loạn cân bằng kiềm toan bằng cách phân tích pH PaCO2 bicarbonate trong khí máu động mạch ion đồ và bệnh sử. hay kiềm máu pH sẽ cho biết rối loạn là toan hay kiềm 1. pH 7 35 là toan máu a. PaCO2 44 mmHg là toan hô hấp b. HCO3- 22 mmHg là toan chuyển hóa 2. pH 7 45 là kiềm máu a. PaCO2 36 mm Hg là kiềm hô hấp b. HCO3- 26 mm Hg là kiềm chuyển hóa bù trừ Rối loạn toan kiềm ban đầu sẽ được bù trừ để điều chỉnh pH về gần bình thường. Sự bù trừ quá mức không xảy ra nếu không có cơ chế từ ngoài tham gia. Bảng 1 1. Bù trừ cho các rối loạn ban đầu do chuyển hóa là thay đổi hô hấp thay đổi PaCO2 2. Bù trừ rối loạn ban đầu do hô hấp là thay đổi chuyển hóa thay đổi HCO3- rối loạn chuyển hóa 1. Đăc điểm a. Có sự thay đổi HCO3- b. pH và PaCO2thay đổi cùng chiều. c. Trong kiềm chuyển hóa pH tăng d. Trong toan chuyển hóa pH giảm. Lỗ hổng anion anion gap có thể bình thường hay tăng tùy theo nguyên nhân gây rối loạn. 2. Các rối loạn hô hấp kèm theo toan chuyển hóa PaCO2 dự đoán 1 5 x HCO3- 8 2 kiềm chuyển hóa PaCO2 dự đoán 0 7 x HCO3- 20 1 5 c. Nếu PaCO2 lớn hơn dự đoán có thể có kèm toan hô hấp nguyên phát. d. Nếu PaCO2 thấp hơn dự đoán có thể có kèm kiềm hô hấp nguyên phát. loan hô hấp điểm a. Có sự thay đổi PaCO2 b. pH và PaCO2 thay đổi ngược chiều c. Trong toan hô hấp pH 7 40 và PaCO2 40 mm Hg -Trong toan hô hấp cấp chưa bù pH thay đổi 0 008 U cho mỗi 1 mmHg PaCO2 thay đổi -Trong toan hô hấp mãn bù trừ pH thay đổi 0 003 U cho mỗi 1 mmHg PaCO2 thay đổi. kiềm hô hấp pH 7 45 và PaCO2 40 -Trong kiềm hô hấp cấp chưa bù pH thay đổi 0 008 U cho mỗi 1 mmHg PaCO2 thay .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.