TAILIEUCHUNG - những vấn đề cơ bản về tài chính

Tài liệu tham khảo những vấn đề cơ bản về tài chính thuộc Bộ môn tài chính doanh nghiệp Quá trình ra đời và phát triển của tài chính Tiền đề khách quan dẫn đến sự ra đời và phát triển của tài chính Sự ra đời, tồn tại và phát triển của nền sản xuất hàng hóa tiền tệ Sự ra đời, tồn tại và phát triển của Nhà nước. | PHẦN 2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH Bộ môn tài chính doanh nghiệp NỘI DUNG CHƯƠNG HỌC Quá trình ra đời và phát triển của tài chính Bản chất của tài chính Chức năng của tài chính Hệ thống tài chính Bộ môn tài chính doanh nghiệp Quá trình ra đời và phát triển của tài chính Tiền đề khách quan dẫn đến sự ra đời và phát triển của tài chính a. Sự ra đời, tồn tại và phát triển của nền sản xuất hàng hóa tiền tệ b. Sự ra đời, tồn tại và phát triển của Nhà nước Bộ môn tài chính doanh nghiệp Đặc trưng cơ bản của tài chính qua các thời kỳ Giai đoạn trước chủ nghĩa tư bản Giai đoạn từ chủ nghĩa tư bản đến nay Bộ môn tài chính doanh nghiệp Đặc trưng cơ bản của tài chính qua các thời kỳ Giai đoạn trước chủ nghĩa tư bản - Các quan hệ TC phần lớn được thực hiện dưới hình thái hiện vật trực tiếp Phần lớn các quan hệ TC nhằm huy đồng nguồn lực TC cho Nhà nước không mang tính thống nhất trong toàn bộ nên kinh tế quốc dân và phụ thuộc vào chủ quan của người đứng đầu Nhà nước - Các quan hệ tài chính giữa những người sản xuất trong xã hội cũng chưa phát triển. - Tài chính trong giai đoạn này là công cụ đàn áp, bóc lột người lao động Giai đoạn từ chủ nghĩa tư bản đến nay - Các quan hệ tài chính giữa nhà nước với các chủ thể khác trong xã hội được thực hiện dưới hình thái giá trị. - Quá trình phân phối và sử dụng các nguồn lực của nhà nước được dựa trên những nguyên tắc, luật lệ nhất định và đảm bảo tính thống nhất trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. - Các quan hệ tài chính giữa các chủ thể trong quá trình sản xuất của xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. - Tài chính là công cụ để nhà nước quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Bộ môn tài chính doanh nghiệp Khái niệm tài chính Tài chính là hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình phân phối tổng sản phẩm quốc dân và của cải xã hội dưới hình thái giá trị thông qua việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng các lợi ích .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.