TAILIEUCHUNG - Tổ chức công tác kế toán - Vai trò nhiệm vụ của kế toán trưởng

Nội dung tổ chức công tác kế toán: Tổ chức thực hiện chứng từ kế toán, Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản KT, Tổ chức thực hiện chế độ sổ KT, Thực hiện chế độ báo cáo, Tổ chức thực hiện chế độ kiểm tra kế toán, Tổ chức thực hiện chế độ kiểm kê tài sản, Tổ chức thực hiện chế độ bảo quản lưu trữ tài liệu kế toán, Tổ chức công việc kế toán trong trường hợp khác | TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VAI TRÒ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG Trình bày: Nguyễn Hồng Hoàng TỔ CHỨC? VAI TRÒ NHIỆM VỤ? CHƯƠNG I TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHƯƠNG II CÁC HÌNH THỨC & TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CHƯƠNG III VAI TRÒ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP CHƯƠNG I TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Đơn vị kế toán? Có thực hiện công việc kế toán & các quy định khác về kế toán theo pháp luật Tổ chức công tác kế toán? Việc bố trí sắp xếp các nội dung công việc mà kế toán phải làm theo qui định của hệ thống CMKT và CĐKT hiện hành. NỘI DUNG TỔ CHỨC CTKT Tổ chức thực hiện chứng từ kế toán Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản KT Tổ chức thực hiện chế độ sổ KT Thực hiện chế độ báo cáo Tổ chức thực hiện chế độ kiểm tra kế toán Tổ chức thực hiện chế độ kiểm kê tài sản Tổ chức thực hiện chế độ bảo quản lưu trữ tài liệu kế toán Tổ chức công việc kế toán trong trường hợp khác TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN * Tổ chức thực hiện các quy định pháp luật Tổ chức việc lập và ký chứng từ kế toán (điều 17 đến điều 22 LKT) Chứng từ kế toán bắt buộc- hướng dẫn Tổ chức thực hiện chế độ hóa đơn bán hàng Tổ chức thực hiện chế độ chứng từ điện tử TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN * Tổ chức thu nhận thông tin kế toán phản ánh trong CTKT Lập danh mục và quy định việc sử dụng các mẫu chứng từ ở từng bộ phận. Xác định rõ trách nhiệm người ghi nhận Đảm bảo yêu cầu thông tin kế toán TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN * Tổ chức kiểm tra và xử lý CTKT Tính trung thực và chính xác Tính hợp pháp Tính hợp lý Tính chính xác của các chỉ tiêu Kết quả kiểm tra là cơ sở cho các bước công việc kế tiếp (lập bảng tổng hợp, bảng phân bổ, ghi sổ KT ) TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN * Tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán Quy định và hướng dẫn cụ thể các bộ phận trong lập hoặc thu thập CTKT. Quy định “con đường đi” của từng loại chứng từ sao cho thích hợp (mqh và trách nhiệm người có liên quan). Quy định chế độ bảo quản lưu trữ chứng từ kế toán theo LKT. TỔ CHỨC VẬN DỤNG Từ điều 23 đến điều 24 LKT Lựa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN