TAILIEUCHUNG - GIÁO TRÌNH TỰ HỌC SAP 2000 VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000

GIÁO TRÌNH TỰ HỌC SAP 2000 VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 | TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH PHU LỤC B1 GIAO DIỆN ĐỒ họa I. KHƠI ĐỌNG SAP 2000 Từ Start chon Programs SAP2000 Nonlinear SAP 2000 NonLinear. Programs I I Favorites Fl j Documents ặ Settings Find Help Run. Log Off BUI VAN. Shut Down. start Microsoft PowerPoint Gî -in Canon CAPT Tools -in Dr Solomon s Anti-Vi g ForeHelp Microsoft Access Microsoft Excel Microsoft Outlook Microsoft Word Macromedia Dri Macromedia Exte SAP2000 NonLinear MS-DOS Prompt CorelDRAW 10 Ulead Photolmpac Snaglt32 Macromedia Flash Màn hình chính cua cửa so chương trình Sap 2000. THIẾT KẾ VƠI Sự TRƠ GIUP cUa may tính 226 BIÊN SOAN TU SACH STK TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH II. CAC CHỨC NANG CỦA CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 1. Hệ thong đơn vị Trước khi bạn muôn giải bài toán bạn phải định đơn vị. Đơn vị tính trong Sạp 2000 sẽ cung cấp cho bạn môt sô đơn vị thương dung nhát. Dành sách cUá các đơn vị nám trẽn thánh trạng thái bẽn dươi phíá phái cUá mán hình. Đe chọn đơn vị tính ban dung chuột nhấp vào tam giàc bên phài cua hộp danh sàch sau đo trượt thanh trượt đứng bên phai đê chọn đơn vị ma ban muon. Trong quá trình khái báo giá trị nháp váo cô đơn vị tương ưng vơi đơn vị hiẽn hánh đáng đươc chon trong một bái toán cho bạn chon nhiẽu đơn vị khác nháu đe khái báo so liẽu. Khi thực hiẽn tính toán tất cá các giá trị đẽu đươc chuyển đoi sáng hẽ đơn vị đươc chon bán đáu. 2. Tạo mo hình kết cấu Đê tao một mộ hình kêt cau ban phai tao hê thong lưới hê thong lươi dung đê xac định toa đo cac điêm nut vê trực tiếp cac phan tử ma khong can tao cac nut. Đê tao hê thong lưới ban chon lênh File New Model hoặc nhấn to hợp phím Ctrl N để xuất hiên họp thoai Coordinate System Definition. Hộp thoại Coordinate System Definition xuất hiện Hệ tộấ độ vuông gộc Hê toa đo tru THIET KE VƠI SỨ TRƠ GIỦP CỦA MAY TÍNH 227 BIÊN SOẠN TU SACH STK TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.