TAILIEUCHUNG - Bài tập 7: HỆ DẦM GIAO

GIÁO TRÌNH TỰ HỌC SAP 2000 VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 | TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CÁU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH BAI tập 7 HỆ DAM giao Trong bài tập này bạn sẽ thực tập giải một hệ dầm giao như hình bên dưới. Sô liệu ban đầu Với mộ đun đàn hoi E 1 06 T m2. Hệ so Poisson v Kích thước cua dầm ngang là Kích thước cua dầm doc là x . Lực phàn bo trẽn dàm ngang là m Lực phàn bo trẽn dàm doc là m Tài tàp trung P 2T M Đê giai bài toàn dàm giao ban hày tiên hành thực hiện qua càc bước sau 1. KHƠI ĐỌNG SAP 2000. Tư trình đớn Start chon Prôgrams SAP 2000NônLinệar. 2. ĐƠN VỊ TÍNH. Khai bào đớn vị tính là Tôn-m bàng càch ban dung chuọt nhàp chon vào tam giàc bẽn phai phía dưới cua màn hình và chon Tôn-m. THIẾT KÊ VƠI Sự TRƠ GIÚP CUA may tính 193 BIẾN SOậN TÚ SÁCH STK TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH 3. TAO MO HÌNH MAU Để tao mo hình mau đầu tiên ban vao trình đơn File New Model hay ban dung to hơp phím Ctrl N. File Edit View Define Draw Select New Model. Ctrl N New Medel from Temfdate. Open . ctrl o Save Save As. Ctrl S F12 Hộp thoại Coordinate System Definition xuất hiện Trong hộp thoại Coordinate System Definition bạn tiến hạnh khai bạo như sau J Nhấp chuột vao Cartesian S Trong muc Number of Grid Spaces bạn nhấp vấo giạ trị như sau X direction 1 Y direction 1 Z direction 0 J Trong muc Grid Spacing tại muc X direction nhập vạo giạ trị lạ 40 Y direction lạ 26 Z direction 1. J Nhấp chon vạo Ok đế đóng họp thoại. Khi nhấp chọn OK màn hình xuất hiện hai cửa sổ làm việc như hình sau Nhấp chuột vào cửa sổ bện phài đệ cửa sổ này hiện hành. THIET KE VỚI Sự TRỢ GIÚP CUA may tính 194 BIÊN SOAN TU SACH STK TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH 4. VE DAM Đe vẽ dam bạn vào trình đơn Draw Draw Frame Element. Draw Select Assign Analyze Disp Reshape Element Add Special Joint Draw Frame Element k Draw Shell Element Khi đo xuất hiẽn biẽu tượng mui tẽn ban dung mui tên này nhấp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.